Praktische informatie bij de behandelingsovereenkomst

De algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017 zijn van toepassing op de behandelovereenkomst. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.ggznederland.nl. In aanvulling daarop gelden de volgende afspraken:

 1. Tarieven
  Intakegesprek (60 min.): € 105,-
  Sessie (45 min. plus 15 min. administratietijd): € 105,-

 2. Spoedgevallen
  Ik heb geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Is er sprake van een spoedgeval, dan kunt u het beste contact opnemen met de dienstdoende huisarts.

 3. Contact en bereikbaarheid
  Ik ben goed bereikbaar via mijn e-mailadres praktijkbrouwer@gmail.com. Als u mij per e-mail verzoekt u terug te bellen en daarbij uw naam en telefoonnummer vermeldt, neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

 4. Kwaliteit
  Ik bied behandelingen volgens de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. U vindt deze op www.richtlijnenjeugdhulp.nl
  Ik ben geregistreerd in het BIG-register als GZ-psycholoog en in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Ik werk volgens de beroepscode van het NIP.
  Daarnaast toets ik mijn handelen structureel in intervisiegroepen met medeprofessionals.

 5. Intake en behandeling
  Iedere behandeling begint met een intakegesprek. Daarin kijken we samen wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is. We stellen samen behandeldoelen op. U ontvangt een behandelplan waarin bovengenoemde beschreven wordt. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de aard en de duur van de klachten.

 6. Afzeggen van afspraak
  De behandeling vindt plaats op afspraak. U kunt uw afspraak tot 24 uur voor de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Als u zich niet tijdig afmeldt (dat wil zeggen korter dan 24 uur voor de afspraak), wordt er een wegblijftarief van € 50 in rekening gebracht.

 7. Geheimhouding
  Voor psychologische behandelingen geldt een geheimhoudingsplicht. Ik zal geen informatie met anderen delen en geen informatie opvragen zonder uw toestemming. Ik onderschrijf en volg de beroepscode van het NIP.

 8. Klachtenregeling
  Mocht u een klacht hebben, dan vraag ik u dit met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u het klachtenreglement opvragen dat is opgesteld door P3NL (https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten).

 9. Toestemming ouders en jongeren
  Behandeling van uw kind ((jonger dan 16 jaar) is alleen mogelijk met toestemming en medewerking van beide (gezag dragende) ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent.
  Jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten zelf ook toestemming geven voor de behandeling.
  Jongeren vanaf 16 jaar hebben geen toestemming van hun ouders nodig. Ouders worden bij de behandeling betrokken als de jongere daarvoor toestemming geeft.

 10. Dossier
  In het dossier worden gegevens over de behandeling, de resultaten, eventuele vragenlijsten en gespreksverslagen bewaard. Volgens de richtlijnen wordt uw dossier gedurende vijftien jaren bewaard, vanaf het tijdstip waarop het dossier is geopend. Op uw verzoek krijgt u uiteraard inzage in (en een afschrift van) uw cliëntdossier. Als het om informatie over een ander (i.c. uw kind) gaat, gelden er andere regels. In dat geval kunt u in sommige gevallen geen inzage in (of een afschrift van) het dossier krijgen. Het gaat dan voornamelijk om de vraag of het delen van deze informatie in strijd is met het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die persoon. De behandelaar mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen. Na een verzoek daartoe van de cliënt vernietigt de behandelaar de in het cliëntdossier bewaarde documenten en gegevens binnen drie maanden, tenzij het om documenten of gegevens gaat waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat het bewaren ervan van groot belang is voor een ander dan de cliënt of dat een wettelijk voorschrift ingaat tegen vernietiging.


  Mocht u vragen hebben over bovengenoemde bepalingen, neem dan gerust contact op.

  Met vriendelijke groet, Henriëtte Brouwer
  GZ-psycholoog / Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP